Rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych

Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) zobowiązują nas do przekazania Państwu informacji na temat sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane.

 

Administratorem danych jest APS MultiPRINT Andrzej Paprocki, Piotr Ziętek, Sławomir Paprocki s.c., ul. Kopernika 30 lok. 19, 00-336 Warszawa.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę o przesłanie wiadomości pod adres biuro@apsmultiprint.pl.

Przetwarzamy następujące rodzaje danych:

Kategorie danych

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Planowany okres przetwarzania

1.   Dane osób fizycznych występujących w imieniu Klientów oraz Usługodawców, świadczących usługi na rzecz APSMultiprint.

2.   Dane kontaktowe w postaci e-mail, adresów pocztowych i numerów telefonów.

1.  Świadczenie bądź przygotowanie do świadczenia usług na rzecz Klientów.

2.  Wykonanie lub przygotowanie do wykonywania umów z Dostawcami.

art. 6 ust. 1 pkt b RODO

Upływ późniejszego z terminów:

1.    5 lat po upływie roku kalendarzowego, w którym wygasła umowa lub

2.    3 lata od wystąpienia zdarzenia przerywającego bieg przedawnienia roszczeń.

1.   Dochodzenie roszczeń wynikających z umów i innych zdarzeń prawnych zaszłych w relacjach z Klientami i Dostawcami.

art. 6 ust. 1 pkt f RODO

2.   Marketing usług własnych bez wykorzystania środków komunikacji na odległość

Do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

3.   Adresy e-mail, z których nadesłano zlecenie do wydruku

Realizacja zamówienia

art. 6 ust. 1 pkt b RODO

7 dni od daty przeslania zlecenia

4.   Adresy e-mail osób, które nie są naszymi klientami ani też nie świadczą usług na naszą rzecz.

Utrzymanie relacji biznesowych, bądź nawiązanie takich relacji w przyszłości.

art. 6 ust. 1 pkt f RODO

10 lat po upływie roku kalendarzowego, w którym wpłynęła wiadomość.

 

Podanie tych danych nie jest wymagane przepisami prawa, niemniej odmowa ich podania może uniemożliwić nam zawarcie umowy, uniemożliwić wykonanie obowiązków wynikających z już zawartej z Państwem umowy, bądź uniemożliwić dokonanie innej czynności, której Państwo od nas oczekują.

Z uwagi na charakter wykorzystywanych przez nas systemów informatycznych, Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Państwa dane możemy również przekazywać wybranemu przez nas biuru informacji gospodarczej – w przypadkach przewidzianych ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczej.

Przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo sprostowania lub uzupełnienia danych, jeżeli nie odpowiadają one rzeczywistości,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku gdy są one przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora.

Wykonanie www.domena.pl